news-details

Piyasadan haberler

BRKVY… Şirket, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 29/11/2023 tarihinde satışa çıkarılan 6 portföyden toplam 313 milyon TL anaparaya sahip 1 Perakende nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.

BJKAS… Hakim Ortak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. arasında akdedilen Beşiktaş Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde çıkarılan "Beşiktaş Taraftar Token"lara ilişkin sağlanacak avantajlar da dikkate alınarak, Şirket ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında 29.11.2023 tarihinde, Beşiktaş Kulübünün "Beşiktaş Taraftar Token" işlemlerinden elde edeceği gelirlerin Şirketle paylaşımına ilişkin olarak "Gelir Paylaşım Protokolü" imzalanmıştır.

CWENE… Şirket ile müşteri Uzunlar İplik Kumaş Çamaşır İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.h fıkrası kapsamında, şirket tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10.360 kWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 9.500.000,00 USD (DokuzmilyonbeşyüzbinAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 274.166.200,00 TL'dir.) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında söz konusu santralin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

CWENE… Şirketin Almanya'da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan TTATT AG'nin 29.11.2023 tarihli kararı ile yurt dışındaki GES projelerinin geliştirilmesi, satın alınması, işletilmesi veya satılması amacıyla Almanya'da mukim SEAC Holding GmbH ile TTATT AG'nin %50 oranında iştirak edeceği ve dolayısıyla Şirketin %50 dolaylı iştiraki olacağı CWSE Group GmbH ve CWSE Management GmbH unvanlı olmak üzere iki ayrı şirket kurulmasına; kuruluş işlemleri için Tarzan Tarık Sarvan'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketlerin her birinin sermayesi 25.000 Euro'dur.                                                                                                                               Şirket yönetim kurulunun 29.11.2023 tarihli kararı ile de TTATT AG'nin %50 pay sahibi olarak kurulacak söz konusu şirketlerin sermayelerinin Şirket tarafından TTATT AG'ye ödenmesi suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirketlerin kuruluşları için gerekli işlemler başlatılmıştır.

DOHOL… 23.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklık Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 403.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 526.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında; mezkur sermaye artırımının, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 403.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye artışından elde edilen fonun; Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, operasyonel faaliyetlerin fonlanması, devam eden ve planlanan marka ve büyüme yatırımlarının desteklenmesi amaçlarıyla kullanılması planlanmaktadır.

MEKAG… Şirketin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklık Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yurt dışı yerleşik iki şirket arasında bugün (29.11.2023) Beton Santralleri Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedelleri toplamı 445.000 (DörtYüzKırkBeşBin) EUR ‘ dur.
Söz konusu Beton Satralleri Satış Sözleşmesi kapsamında satışa konu olacak ürünlerin üretimi ve tedariki Şirket tarafından karşılanacak olup dizayn, üretim, sevkiyat ve montaj işlemlerinin Mart 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

NUHCM… Şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında alınacak rüzgâr türbinleri için 5 firmadan teklif alınmıştır. Söz konusu firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

KCAER… 2022 yılında toplam satışlarının %77'sini 6 kıtada 140 farklı ülkeye ihraç eden şirket, 2026 Ocak ayı itibariyle başlayacak ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketleri kapsayacak olan sınırda karbon vergisi (SKDM) uygulamasına yönelik uyum çalışmalarını uzun bir süredir yürütmekte ve AB standartlarına uygun (ISO 14064) raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ilgili paydaşlarımıza ilk resmi raporlama 2024 yılından itibaren yapılmaya başlanacaktır.
Diğer taraftan, enerji ve sera gazı emisyonlarının yönetimi, sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurlarından biridir ve bu alanda da sektörde öncü olmayı hedefliyorlar. Hali hazırda çatı üzeri Güneş Enerjisi Santralleri ile elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %33'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak karbon emisyonu azaltılıyor. Yüzde 99 oranında iştirak Kocaer Enerji'ye ait Aydın ilinde bulunan jeotermal ruhsat sahasında yapılacak olan 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı ve jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik olarak planlanan 24 MW hibrit güneş enerjisi santral yatırımı sonrasında, elde edilecek elektrik enerjisinin yaklaşık %20'si ile Kocaer Çelik'in elektrik ihtiyacının tamamının karşılanması beklenmektedir. Şirketin karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda, Jeotermal Enerji Santrali 1. faz 24 MW gücündeki yatırımı sonrasında hedeflenen net elektrik üretimi ile yılda 80.500 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı emisyonunu önleyeceğimiz karbon kredisi oluşturmayı planlamaktayız. Jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik devreye alınması planlanan Aydın Güneş Enerji Santrali ile ise yılda 22.700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı emisyonunu önleyen karbon kredisi oluşturulacağı hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                  Bu yatırımların tamamlanmasının ardından, enerjide tam bağımsız hale gelirken Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını nötrleyen ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için piyasadan karbon kredisin talep eden konumundan piyasaya karbon kredisi arz eden şirket konumuna erişen bir yapıya gelmek hedeflenmektedir.

SANEL… 22.11.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, bağlı ortaklık Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim
Şirketi mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket varlıklarının daha rasyonel değerlendirilmesi
amacıyla Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. No : 8 Kütahya adresinde bulunan aktifine kayıtlı gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmesi ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iştirak hissesi alması yönünde görüşmelere başlanmıştı.
Bu Kapsam da ilgili konu, 29.11.2023 ( dün ) yapılan bağlı ortaklık Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim
Şirketi 'nin Genel Kurulunda gündem maddelerinin 7. maddesinde görüşülmüş olup ,
Buna göre; Kısmi bölünme işleminin bölünen şirketin 31.10.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleşmesine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddelerine göre ve 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-17/16 numaralı "Bölünen Şirketin Alacaklılarının Korunduğuna ve Bölümlere Ayrılmış Mal Varlığının Bölümler İtibariyle Değerlerinin Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu" na istinaden bölünmeye konu olan ve bölünme planının 2. maddesinde belirtilen gayrimenkulün Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne kayıtlı değeriyle, devralma oranı çerçevesinde, aynı sermaye olarak konulmasına oy birliği ile karar verildi.
Bölünme sonrası Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 9.378.368,23 TL artarak
19.378.368,23 TL olacak ve ayni sermaye karşılığı artırılan toplam sermaye için çıkarılan hisselerin % 80,39 devralma oranına isabet eden kısmı şirkete verilecektir. Bu çerçevede bölünen gayrimenkul karşılığında alınacak hisse senetleri nedeniyle şirketin 1.260.0000 TL tutarındaki önceki sermayesi azaltılmayacaktır. Yapılacak sermaye artırımı sonrasında Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iktisap edeceği Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne ait hisseler, bölünme sözleşmesinin onaylanacağı Devralan Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edileceği hesap dönemi itibariyle kâr payına hak kazanacaktır.

VESTL… 21.03.2019, 07.12.2020 ve 27.01.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden; Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından 14.05.2019 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapılan menfi tespit başvurusu ile; Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Whirlpool) Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması nedeniyle, pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından yerine getirilmesi için taraflar arasında imzalanacak anlaşmaya izin verilmesi talep edilmişti. Aynı dönemde Whirlpool yetkili servisleri tarafından söz konusu anlaşmanın Rekabet Kanunu'na aykırı olduğu iddiasiyla Rekabet Kurumu'na şikayet başvurusunda bulunulmuştu. Rekabet Kurulu yürütttüğü ön araştırma neticesinde 12.11.2019 tarihli ve 19-39/612-
265 sayılı kararı ile, Whirlpool yetkili servislerinin şikayetlerinin reddiyle soruşturma açılmamasına ve Türkiye'deki faaliyetlerine son veren Whirlpool ile Vestel Ticaret'in rakip teşebbüs konumunda olmadıklarını dikkate alarak, taraflar arasındaki sözleşmenin mevzuata uygun olduğuna karar vermişti. Anılan Kurul Kararı'nın iptali talebi ile şikayetçi teşebbüslerce açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K. sayılı kararı ile (İstinaf Kararı) Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması gerekirken, ön araştırmayla karar verilmesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle dava konusu Kurul Kararı'nın iptaline karar vermişti. İstinaf Kararı üzerine Rekabet Kurumu 23-01/11-M sayılı karar ile Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş, anılan İstinaf Kararı'na karşı eş zamanlı olarak Vestel Ticaret ve Rekabet Kurumu tarafından Danıştay 13. Dairesi'nde yürütmeyi durdurma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştu. Danıştay 13. Dairesi 10.04.2023 tarih ve 2023/206 E., 2023/1767 K. sayılı kararıyla, Rekabet Kurumu ve Vestel Ticaret'in temyiz başvurularını kabul ederek İstinaf Kararı'nın bozulmasına, Rekabet Kurulu'nun kararının hukuka uygun olduğuna ve dosyanın Vestel Ticaret ve Whirlpool lehine karar verilmek üzere tekrar ilgili mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.
Danıştay 13. Dairesi'nin söz konusu kararının gerekçesinde özetle
(i) Whirlpool'un satış faaliyetlerini sonlandırarak Türkiye pazarından çıkması nedeniyle satış sonrası hizmetlerin
sağlanması için Whirlpool ile Vestel Ticaret arasında yapılan anlaşmanın rekabeti engelleme, bozma ya da
kısıtlama amacı içermediği,
(ii) (ii) pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından verilmesinin
tüketici yararına olduğu ve
(iii) (iii) Whirlpool'un Türkiye pazarından çıkması nedeniyle Whirlpool ile Vestel Ticaret'in rakip konumda olmadıkları dikkate alındığında taraflar arasındaki anlaşmanın mevzuata uygun olduğu hususlarının hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıkça ortaya konulduğu belirtilmiştir.
Danıştay'ın söz konusu bozma kararına istinaden Ankara 8. İdari Dava Dairesi'ne tekrar gönderileren dosya 2023/1627 E. sayısını almış olup, yargı süreci devam etmektedir. Bu aşamada Danıştay'ın bozma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan soruşturma Rekabet Kurumu'nun 23-37/689-238 sayılı kararı ile sonlandırılmıştır.

OZKGY… Mülkiyeti bağlı ortaklık Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. üzerinde bulunan Antalya İli, Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi 276 Ada 3 nolu parselde kayıtlı Lojman binasının, Şirketin portföyünde yer alan Ela Excelence Resort Otel ile bütünlük arz etmesi ve turizm faaliyetlerinde kullanılan tüm gayrimenkullerin Şirket portföyünde yer alması düşüncesiyle; 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ilgili gayrimenkulün 142.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş ve tapu devri gerçekleşmiştir.

TUPRS… 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirilen başvurular kapsamında, bugüne kadar toplam 397,7 MW için onay alındığı kamuya açıklanmıştı.
Konuyla ilgili olarak EPDK tarafından yapılan açıklamada Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurusunun daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur.

Kaynak A1 Capital

  Hibya Haber Ajansı